Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

§ 1 Formål

 
Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske Anlægsgartnere samt at fremme og sikre håndværksmæssigt vel udført arbejde.

Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn vedrørende arbejde udført af virksomheder omfattet af Danske Anlægs-gartneres Garantiordning, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.

§ 2 Hvad dækker garantiordningen?

 
Garantiordningen omfatter arbejde udført i Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne, efter aftaler indgået mellem en privat forbruger og en virksomhed omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning, uanset om virksomheden måtte have benyttet underentreprenører, der ikke er omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

Det er en betingelse for dækning, at virksomheden var omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning i kraft af medlemskab af Danske Anlægsgartnere på tidspunktet for aftalens indgåelse.

A. Garantiordningen dækker sædvanligt anlægsgartnerarbejde, hvilket vil sige anlægsgartnerarbejde som er beskrevet i Danske Anlægsgartneres Normer For Anlægsgartnerarbejde på udførelsestidspunktet, samt kloakering og afvanding inkl. omfangsdræn. Omfattet er tillige inventar og materialer, som leveres af anlægsgartneren som et led i aftalen med kunden om udførelse af anlægsgartnerarbejde, se dog afsnit B. En oversigt over ydelser omfattet af garantiordningen fremgår af oversigten på DAG.dk/garantiordning/garantiarbejder.

B. Garantiordningen dækker ikke arbejder og leverancer som ikke fremgår af oversigten DAG.dk/garantiordning/garantiarbejder, herunder bl.a.:

– Bygningsarbejder, som eksempelvis garager, carporte, vinterhaver, orangerier mv., støbning af fundamenter og gulve, samt swimmingpools og tekniske installationer til rensning af vand i bassiner, søer o. lign. 2

Garantiordningen dækker ikke arbejde, hvor virksomheden har arbejdet som underentrepre-nør for en hoved- eller totalentreprenør, som har indgået aftalen med forbrugeren og hvor hoved- eller totalentreprenøren ikke var omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

Garantiordningen dækker udelukkende afhjælpning af mangler ved det udførte arbejde. Garantiordningen dækker således ikke færdiggørelse af ikke-færdiggjorte opgaver eller krav, der alene vedrører regningens størrelse.

Garantiordningen dækker de direkte udgifter (løn, omkostninger, materialer og avance), der er forbundet med udbedring af mangler samt udgifter til rengøring. Garantiordningen dækker ikke andet direkte tab, fx beskadiget løsøre, eller indirekte tab fx flytteudgifter, sagsomkostninger m.m.

Garantiordningen dækker ikke materialefejl eller fejl som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører. Der ydes endvidere ikke dækning for udviklingssvigt eller krav der skyldes særlige individuelle garantitilsagn fra medlemmet, leverandøren eller producenten til forbrugeren.

Garantiordningens samlede omkostninger til udbedring af mangler kan maksimalt udgøre kr. 150.000 inkl. moms pr. byggesag. En byggesag kan omfatte flere byggeopgaver, der udføres inden for samme tidsrum eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger. Forbrugeren kan maksimalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn pålægges virksomheden at betale til udbedring af de konstaterede mangler.

Det er en forudsætning for dækning, at den samlede entreprisesum ikke udgør mere end kr. 1 mio. inklusiv moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes til den samlede entreprisesum ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af de øvrige arbejder for den pågældende bygherre og som har tilknytning til eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise. I sager om nybyggeri gælder dog ingen øvre beløbsgrænse for den samlede entreprisesum.

Det årlige maksimale dækningssum for Danske Anlægsgartneres Garantiordning udgør kr. 1.000.000 pr. kalenderår. Garantiordningen kan under ganske særlige omstændigheder øge den årlige maksimale dækningssum til over kr. 1 mio. I disse tilfælde reduceres den årlige maksimale dækningssum det efterfølgende år med et tilsvarende beløb.

Hvis det ved indsendelse af anmodning om dækning fra Danske Anlægsgartneres Garantiordning må antages, at den årlige maksimale dækningssum, inkl. eventuel forhøjelse, overskrides, fordeles den resterende dækningssum forholdsmæssigt mellem de indkomne anmodninger for det pågældende kalenderår, som endnu ikke har fået tilkendt fuld dækning af garantiordningen.

Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til kundens eventuelle øvrige muligheder for dækning af omkostninger gennem forsikring, sikkerhedsstillelse eller lignende.

§ 3 Hvem er dækket af garantiordningen

 
Følgende personer er dækket af garantiordningen:

Private forbrugere, der som ejere får udført arbejde i egen private bolig, det være sig én- eller to- familieboliger, ejerlejligheder, andelslejligheder eller sommerhus samt privatbolig i for-bindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme.

Private forbrugere, der som lejere får udført arbejde i det lejede for egen regning.

Arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er undtaget fra dækning, når det rekvireres, udføres og betales som fællesudgift.

§ 4 Grundlæggende betingelser for dækning

 
Garantiordningens dækning af en sag er betinget af:

– At virksomheden, med hvem forbrugeren indgik aftale, på aftaletidspunktet var omfat-tet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning, jf. § 2.

– At kravet ikke er forældet i henhold til dansk rets almindelige forældelsesregler.

– At forbrugeren har klaget overfor virksomheden senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding og forbrugeren inden samme frist har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn.

– At klagen vedrører kvaliteten af det udførte arbejde.

– At forbrugeren har givet virksomhedens organisation mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling.

– At virksomheden ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist.

– At forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen. Dækningsanmodningen skal indsendes til virksomhedens brancheorganisation.

– At forbrugeren deponerer et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til virksomheden.

– At afhjælpningsarbejdet udføres af en virksomhed omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning, jf. § 5.

§ 5 Sagsbehandling

 
Når Håndværkets Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en forbruger omfattet af § 3 i nærværende vedtægter helt eller delvis medhold i en klage over en virksomhed omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning, kan forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist.

Sagen skal indbringes skriftligt for garantiordningen på en af garantiordningen godkendt for-mular eller digital løsning inden 6 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede virksomhed til at opfylde kendelsen.

Hvis den indklagede virksomhed indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole, må forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen inden 6 måneder efter de almindelige domstoles endelige afgørelse af sagen. Det vil i givet fald være de almindelige domstoles afgørelse, der vil danne grundlag for behandling i garantiordningen.

Såfremt forbrugeren indbringer sagen direkte for de almindelige domstole/voldgift uden, at Håndværkets Ankenævn har haft mulighed for at tage stilling til sagen eller indbringer kravet for fogedretten til fuldbyrdelse, kan kravet ikke efterfølgende rejses overfor garantiordningen. Undtaget herfra er sager, der indbringes for domstolene efter, at Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som uegnet til pådømmelse ved ankenævnet grundet bevisførelse.

En forbruger, der indbringer en sag for garantiordningen, er forpligtet til at udlevere kopi af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn samt af en eventuel efterfølgende dom. Garantiordningen kan som betingelse for sagens behandling kræve forbrugerens samtykke til, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Håndværkets Ankenævn.

Forbrugeren skal ligeledes medvirke til en fyldestgørende oplysning af sagen og redegøre for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der oprindeligt var antaget til arbejdets udførelse.

Garantiordningen foranlediger opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, hvis kendelsen statuerer, at det udførte arbejde er behæftet med mangler. Garantiordningen betaler for manglernes udbedring, jf. § 2, mod regres over for den indklagede virksomhed. Manglerne udbedres af en af garantiordningen udpeget medlemsvirksomhed. Udbedres mangler af andre end det af garantiordningen udpegede medlem, dækker garantiordningen ingen del af udgiften.

Garantiordningen kan betinge afhjælpning af mangler af, at et af forbrugeren deponeret eller tilbageholdt beløb indbetales til garantiordningen til at dække omkostningerne ved afhjælpning.

Hvis garantiordningen finder det hensigtsmæssigt, kan garantiordningen vælge, men ikke forpligtes til, at udbetale et kontant beløb i stedet for at forestå udbedring af mangler. I disse tilfælde står det forbrugeren frit at vælge hvilken virksomhed, der skal forestå udbedringen af manglerne.

Garantiordningen kan ved udbetalinger til forbrugeren modregne ethvert af forbrugeren i sa-gen deponeret eller tilbageholdt beløb.

Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan nægte dækning i det omfang, virksomheden har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra en senere bygge-sag eller fra et andet kontraktforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets op-gørelse og retsgrundlag er Danske Anlægsgartneres Garantiordning berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende.

Det er videre en betingelse, at forbrugeren accepterer, at Danske Anlægsgartneres Garantiordning kan kræve afholdte omkostninger refunderet eller udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist af forbrugeren, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige. Endvidere skal forbrugeren acceptere, at Garantiordningen i enhver henseende indtræder i forbrugerens krav imod den indklagede virksomhed.

Tilsagnet om dækning under garantiordningen er gældende i 6 måneder fra meddelelsen. Hvis der ikke senest 6 måneder efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er tilsagnet bortfaldet og ikke længere gældende. Garantiordningen kan dog på forbrugerens skriftlige begæring, i særlige tilfælde meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen. Såfremt til-sagnet ikke er benyttet senest 3 år efter tilsagnets meddelelse, er dette i alle tilfælde ikke længere gældende.

§ 6 Afvisning af sager

 
Garantiordningen kan afvise en sag, såfremt forbrugeren ikke overholder den i § 5 anførte frist på 6 måneder.

Garantiordningen kan endvidere afvise en sag, såfremt forbrugeren har modsat sig virksomhedens opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn.

Garantiordningen kan yde dækning til en forbruger, hvis Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som bevisuegnet, og forbrugeren har anlagt og fået medhold i en efterfølgende retssag.

§ 7 Forholdet mellem garantiordningen og virksomhederne

 
Virksomheder omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordnings er forpligtede til at ac-ceptere afgørelser truffet af garantiordningen. Dette gælder også udtrådte virksomheder for så vidt angår afgørelser truffet i sager, hvor aftalen med forbrugeren om arbejdets udførelse er indgået før virksomhedens udtræden.

Virksomhederne har endvidere pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for ga-rantiordningen. Udtrådte virksomheder er ligeledes forpligtede til at følge reglerne for garantiordningen for så vidt angår aftaler indgået under medlemskabet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning.

I det omfang garantiordningen har haft udgifter i forbindelse med opfyldelse af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn/retsafgørelse, har garantiordningen regres over for den indklagede virksomhed. Virksomheden er forpligtet til straks at erstatte garantiordningen det beløb, der er medgået til opfyldelse af ankenævnskendelsen. Garantiordningen kan endvidere pålægge virksomheden et gebyr for sagens behandling efter medgået tid.

Kun virksomheder omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning har ret til at anvende garantiordningens logo og på anden måde anvende Danske Anlægsgartneres Garantiordning i sin markedsføring.

§ 8 Vedtægtsændringer

 
Nærværende vedtægter kan ændres af Erhvervsfagligt Udvalg under for Danske Anlægsgartnere.

Vedtaget d. 14.11.2016.

§ 9 Ikrafttrædelse

 
Nærværende vedtægter erstatter de hidtil gældende vedtægter. Garantiordningen træder i kraft pr.14.11.2016 og dækker kun arbejder, der er aftalt efter denne dato.

1. november 2017

Ændret § 2 B, Garantiordningens samlede omkostninger til udbedring af mangler kan maksimalt udgøre kr.150.000 inkl. moms pr. sag. Ændringen gælder for aftaler indgået efter d. 01.11.17.